Eating durian!

Durian is a wonderful fruit (also well known as “king of fruits”) in South East Asian countries. However, most European people do not like it due to an unpleasant odor. After watching this clip, I completely understand the idiom, “one man’s meat is another man’s poison” 馃檪

Advertisements

C么 gi谩o c农

S谩ng nay 么ng gi谩o gh茅 ph貌ng n贸i: Dung, qua ph貌ng tao c贸 c谩i n脿y d脿nh cho m脿y. V峄玜 m峄 c峄璦, th岷璽 b岷 ng峄 khi g岷穚 l岷 c么 gi谩o c农 h峄搃 h峄峜 峄 B峄, c峄 c农ng l脿 ng瓢峄漣 h瓢峄沶g d岷玭 v脿 ch岷 b脿i bu峄昳 b岷 v峄 lu岷璶 v膬n. Tay b岷痶 m岷穞 m峄玭g h峄廼 th膬m l岷玭 nhau. S谩ng khi 膽i ngang qua ph貌ng 么ng gi谩o m脿 c峄 ngh末 膽贸 l脿 bu峄昳 g岷穚 g峄 sinh vi锚n b矛nh th瓢峄漬g. Nh矛n l岷 c么, th岷 n茅t th峄漣 gian, nh瓢ng d谩ng d岷 v岷玭 nh瓢 x瓢a. S谩u n膬m r峄搃 c貌n g矛, ngay c岷 m矛nh 膽岷 c农ng 膽茫 c贸 t贸c b岷 r峄搃. V峄 l岷 ph貌ng th矛 nh岷璶 ngay c谩i email c峄 c峄 v脿 c岷 c谩i t岷 h矛nh m矛nh ch峄 chung c岷 3 ng瓢峄漣 sau bu峄昳 b岷 v峄, c谩i t锚n file v岷玭 c貌n nguy锚n “ITMMA_Defense_May 13 2011.JPG”. 脭i th峄漣 gian!

V脿i d貌ng v岷瓂, h么m nay Amsterdam n贸ng qu谩!

WP_20170619_12_39_18_Pro

Gi峄 M谩 (膼inh D岷璾)

膼煤ng ng脿y n脿y 4 n膬m tr瓢峄沜 (l峄媍h 芒m) M谩 膽茫 ra 膽i. V脿i th谩ng sau, con c农ng b岷痶 膽岷 cu峄檆 h脿nh tr矛nh 4 n膬m xa c谩ch, 膽峄 r峄搃 h脿ng n膬m 膽煤ng ng脿y gi峄 M谩, con l岷 膽岷縩 ng么i ch霉a nh峄 峄 膽芒y th岷痯 n茅n nhang nh峄 v峄 M谩. Nh峄 nh峄痭g ng脿y M谩 b峄噉h n岷眒 tr锚n gi瓢峄漬g 峄 nh脿 anh Hai, m峄梚 khi con 膽岷縩 th膬m th矛 c芒u 膽岷 bao gi峄 c农ng l脿 “Th岷眓g D农ng 脿?”. Th岷 gi峄 m茫i kh么ng bao gi峄 c貌n nghe 膽瓢峄 gi峄峮g n贸i c峄 M谩 n峄痑. Ch峄 c岷 mong M谩 h茫y b矛nh an v脿 thanh th岷 峄 n啤i xa 膽贸.

US trip 2017

Th岷 l脿 chuy岷縩 膽i M峄 cu峄慽 c霉ng 膽茫 k岷縯 th煤c. L岷 th锚m m峄檛 chuy岷縩 膽i v峄沬 nhi峄乽 膽i峄乽 m峄沬 l岷 d霉 v岷玭 l脿 膽贸, m峄檛 n瓢峄沜 M峄 r峄檔g l峄沶, nh峄痭g con 膽瓢峄漬g l煤c n脿o c农ng 膽岷 岷痯 xe h啤i. L岷 n脿y c农ng v岷瓂, gi峄憂g h峄噒 nh瓢 nh峄痭g n膬m tr瓢峄沜, c峄 ngay tr瓢峄沜 tu岷 h峄檌 th岷 l脿 b岷璶 膽i锚n cu峄搉g, 膽谩nh v岷璽 v峄沬 s峄 li峄噓 v脿 ph芒n t铆ch. 膼岷縩 ng脿y cu峄慽 c霉ng m峄沬 xong v峄 s峄 li峄噓 v峄沬 c么ng ty b锚n UK v脿 ph岷 ph芒n t铆ch ngay. 膼岷縩 2 gi峄 s谩ng ng脿y bay m峄沬 x岷縫 膽峄 xong trong valy. L锚n m谩y bay m脿 聽v岷玭 c貌n ng峄搃 l脿m slides. C农ng may l脿 2 ng脿y sau m峄沬 tr矛nh b脿y n锚n c贸 th锚m ch煤t th峄漣 gian ho脿n ch峄塶h. L岷 膽i n脿y group 膽i c农ng 膽么ng. Tr矛nh b脿y xong, m峄峣 ng瓢峄漣 c霉ng 膽i lang thang xu峄憂g downtown, u峄憂g beer trong qu谩n bar v峄沬 nhau, r峄搃 c霉ng nhau 膽i si锚u th峄 mua 膽峄 v峄 n岷 膬n chung. Nh峄痭g k峄 ni峄噈 vui v脿 膽谩ng nh峄 cho t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣. C貌n n峄痑 t岷 h峄檌 th岷 th矛 t矛nh c峄 g岷穚 gi谩o s瓢 Hau Lee, m峄檛 gi谩o s瓢 Stanford n峄昳 ti岷縩g v峄沬 nghi锚n c峄﹗ v峄 bullwhip effects trong supply chain, th岷 l脿 xin gi谩o s瓢 ch峄 h矛nh chung. Th岷璽 l脿 h茫nh di峄噉! Downtown Seattle r岷 nh峄檔 nh峄媝. Nh矛n th岷 c谩i qu谩n x瓢a 膽岷 ti锚n c峄 Starbucks t岷 khu聽ch峄 Pike Place Market 膽么ng 膽煤c, khi b锚n ngo脿i l脿 m峄檛 h脿ng d脿i kh谩ch du l峄媍h ch峄 mua caf茅. 膼煤ng l脿 n啤i khai sanh ra h茫ng n脿y m脿 峄 g贸c c霉ng ng玫 h岷籱 n脿o c农ng th岷聽Starbucks. 膼瓢峄 leo l锚n th谩p cao nh岷 c峄 bi峄僽 t瓢峄g th脿nh ph峄, Space Needle, hay nh瓢 lang thang 膽i b峄 m峄廼 c岷 ch芒n m峄沬 膽岷縩 膽瓢峄 ng么i m峄 c峄 L媒 Ti峄僽 Long. 膼岷縩 Amazon Go th矛 t茅 ra h峄 膽ang giai 膽o岷 th峄 nghi峄噈, ch峄 m峄 b谩n cho nh芒n vi锚n m脿 th么i. C岷 gi谩c h峄﹏g kh峄焛 nh岷 l脿 gh茅 膽岷縩 ti峄噈 s谩ch 膽岷 ti锚n c峄 Amazon 峄 University Village. R峄搃 sau 膽贸 k茅o l锚 valy lang thang v脿i ng脿y 峄 th脿nh ph峄 th峄 膽么 c峄 Alaska. L岷 膽岷 nh矛n th岷 s么ng b膬ng (glacier), hi峄僽 h啤n v峄伮爏峄 t谩c 膽峄檔g c峄 bi岷縩 膽峄昳 kh铆 h岷璾 to脿n c岷 qua s峄 tan ch岷 c峄 s么ng b膬ng. Kh么ng qu锚n 膽瓢峄 s峄 t峄憈 b峄g c峄 m峄檛 anh ch脿ng M峄 ch谩nh g峄慶 ch峄 m矛nh 膽岷縩 glacier khi lang thang m峄檛 m矛nh t矛m h瓢峄沶g 膽i tr锚n highway. M峄檛 ng脿y 膽i xu峄憂g downtown 膽峄 th岷 膽瓢峄 c谩i th峄 膽么 b茅 nh峄 c峄 bang th峄 49 n瓢峄沜 M峄. V脿o b岷 t脿ng Alaska 膽峄 hi峄僽 h啤n l峄媍h s峄 c峄 bang n脿y. Lang thang downtown c农ng 膽峄 th瓢峄焠g th峄ヽ m贸n King Crab v脿 Crab Bisque n峄昳 ti岷縩g 峄 qu谩n Tracy, gh茅 Fish & Chip 膬n th峄 m贸n Alaska Halibut & Chips. C农ng v脿o Red Dog Saloon l脿m m峄檛 shot Duck Fart. Cu峄慽 c霉ng l脿 th瓢峄焠g th峄ヽ ly caf茅 xay to b岷眓g c谩i ch茅n 峄 ti峄噈 Stumptown.

L岷 tr峄 l岷 San Jose g岷穚 l岷 A. Tr. m脿 c贸 l岷 s岷 kh么ng bi岷縯 khi n脿o s岷 c贸 d峄媝 g岷穚 l岷 n峄痑. 膼瓢峄 岷h cho 膬n 膽峄 th峄 lo岷 m贸n 膬n Vi峄噒 Nam 瓢u th铆ch (v峄媡 l峄檔, b谩nh x猫o, chu峄慽 chi锚n, b谩nh cam, l岷﹗ d锚). M贸n b煤n (膽u么i) b貌 Hu岷 Ch. n岷 ngon thi峄噒 l脿 ngon. Hai t峄慽 h谩t karaoke m脿 gi峄峮g kh脿n 膽岷穋. S岷 kh么ng qu锚n bu峄昳 t峄昳 c霉ng v峄沬 A. Tr. xem nh峄痭g d末a Th煤y Nga. C农ng nh峄 膽i cruise v峄沬 gia 膽矛nh 岷h m脿 l岷 膽岷 膽i Uber 峄 M峄 v脿 l岷 膽岷 膽i聽bus c峄 h茫ng Greyhound, m峄檛 tr岷 nghi峄噈 tuy峄噒 v峄漣. A. Tr. c貌n ch峄 膽i Muir Woods, c农ng tuy峄噒 v峄漣 l脿m sao. 膼瓢峄 nh矛n th岷 nh峄痭g c芒y redwoods cao t峄沬 tr膬m th瓢峄沜, c贸 c芒y c贸 tu峄昳 th峄 膽岷縩 5 – 8 tr膬m n膬m tu峄昳. Tr锚n 膽瓢峄漬g c农ng c贸 d峄媝 gh茅 l岷 Golden Gate Bridge 膽煤ng l煤c s瓢啤ng m霉 gi膬ng l啤 l峄璶g t岷 n锚n khung c岷h 膽岷筽 nh瓢 tranh v岷. V峄 San Jose c农ng g岷穚 l岷 3 th岷眓g b岷 h峄搃 c岷 3, b岷 L. th矛 c农ng ch峄 m矛nh 膽岷縩 UCDavis campus m脿 b岷 岷 h峄峜聽th峄漣 膽岷 h峄峜 r峄搃 gh茅 v脿o capital city c峄 California (Sacramento). C农ng v峄玜 k峄媝 v脿o tr瓢峄沜 gi峄 膽贸ng c峄 Capitol Building, b峄 ngo脿i gi峄憂g h峄噒 c谩i US Capitol Building 峄 Washington DC. C农ng gh茅 qua c谩i old town c峄 Sacramento.

Nh峄痭g ng脿y 峄 M峄 tr么i qua th岷璽 nhanh, nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 m峄沬, nh峄痭g 膽i峄乽 m峄沬 v岷玭 c貌n 膽峄峮g l岷. C谩i ho nh瓢 ch贸 s峄 v岷玭 c貌n khi 膽ang t岷h t岷h c谩i blog n脿y. Nh矛n 膽峄憂g c么ng vi峄嘽 ng峄昻 ngang trong nh峄痭g th谩ng ng脿y c貌n l岷 m脿 c岷 th岷 quo岷 g矛 膽芒u. C谩m 啤n A. Tr v脿 Ch. 膽茫 gi煤p 膽峄 v脿 膽贸n ti岷縫 nh瓢 ng瓢峄漣 th芒n trong gia 膽矛nh. C谩m 啤n v峄 ch峄搉g th岷眓g b岷 L. ch峄 膽i ch啤i v脿 mua qu脿. Ch岷硁g bi岷縯 khi n脿o s岷 c贸 d峄媝 g岷穚 l岷 m峄峣 ng瓢峄漣, nh瓢ng r峄搃 ngh末 th矛 l岷 bi岷縯 膽芒u…V脿i d貌ng blog k岷籵 qu锚n, m脿 ch岷痗 c农ng c貌n thi岷縰 nhi峄乽 th峄 l岷痬, gi峄 ng峄 th么i, 膽茫 b瓢峄沜 qua ng脿y m峄沬 h啤n c岷 ti岷縩g r瓢峄 r峄搃!

This slideshow requires JavaScript.

B锚n c岷 d峄噒 l峄

Tr铆ch 膽o岷 “B锚n c岷 d峄噒 l峄” – Thanh Sang trong vai Tr岷 Minh, Thanh T煤 trong vai Nhu岷璶 膼i峄乶

Nhu岷璶 膼i峄乶: Nh瓢ng….
Tr岷 Minh: R瓢峄 n脿y kh么ng ph岷 r瓢峄 Tr岷g Nguy锚n hay ng峄 t峄璾, m脿 r瓢峄 n脿y 膽峄 膽茫 gh茅 mua m峄檛 qu谩n ngh猫o 峄 b锚n 膽瓢峄漬g, v岷瓂 b芒y gi峄 anh em m矛nh c霉ng h芒m n贸ng l岷 ch茅n r瓢峄 ng脿y x瓢a, ch茅n r瓢峄 c峄 ng脿y 膽瓢a ti峄卬.
Nhu岷璶 膼i峄乶: A, gi峄 l脿 Tr岷g Nguy锚n m脿 v岷玭 u峄憂g 膽瓢峄 r瓢峄 qu谩n ngh猫o ng脿y x瓢a?
Tr岷 Minh: U峄憂g ch峄 膽岷 huynh. Tuy r瓢峄 qu谩n ngh猫o nh瓢ng n峄搉g n脿n h瓢啤ng v峄, xin k铆nh c岷﹏ tay n芒ng m峄漣 tri k峄 m瓢峄 ch茅n r瓢峄 ng脿y x瓢a cho tr峄峮 v岷筺 th芒m t矛nh. R瓢峄 l岷 Tr岷g Nguy锚n th矛 膽峄 ch峄 xin d谩m u峄憂g m峄檛 m矛nh. 膼芒u d谩m r贸t l脿m b岷﹏ m么i ng瓢峄漣 ngh末a kh铆, xin g峄焛 v脿o 膽芒y b岷眓g h瓢啤ng v峄 c峄 ng脿y x瓢a. C峄焛 谩o m茫o c芒n 膽ai g峄焛 cho qu芒n h岷 c岷璶, m岷穋 nguy锚n 谩o c啤 h脿n 膽峄 m峄玭g b岷 t瓢啤ng tri. V岷瓂 r瓢峄 t瓢啤ng ph霉ng 膽岷 huynh h茫y u峄憂g 膽i, u峄憂g ch茅n r瓢峄 h么m nay m脿 nh峄 ng脿y 膽瓢a ti峄卬.
Nhu岷璶 膼i峄乶: V芒ng, ta s岷 u峄憂g 膽芒y…
Tr岷 Minh: U峄憂g 膽i 膽岷 huynh. M峄漣 膽岷 huynh c霉ng th锚m u峄憂g m峄檛 chung n峄痑.
Nhu岷璶 膼i峄乶: V芒ng….H岷 b岷眓g h峄痷, c峄焛 l峄沺 谩o Tr岷g nguy锚n 膽峄 膽茫i ta b岷眓g chung r瓢峄 c啤 h脿n. Chung r瓢峄 bu峄昳 ti峄卬 膽瓢a ch瓢a phai 膽瓢峄 v峄 men n峄搉g. Xin 膽a t岷 v峄沬 nhi峄乽 th岷﹎ c岷, xao xuy岷縩 t芒m h峄搉 v瓢啤ng 膽岷璵 ngh末a c峄 tri. H啤i r瓢峄 h么m nay 瓢峄沺 men t矛nh ng脿y c农, ta c峄 nghe sao c貌n h啤i h瓢峄沵 tr岷g nguy锚n. R瓢峄 膽茫 m岷 ngon th么i ch峄 xin d谩m c岷 v脿i chung nh峄, r峄搃 l岷 quay v峄 vui cu峄慶 b岷玬 c脿y s芒u.
Tr岷 Minh: 膼岷 huynh, 膽岷 huynh, n峄 膽峄 cho 膽峄 khi c贸 谩o m茫o c芒n 膽ai 膽脿nh ph岷 m岷 b岷 hay sao?
Nhu岷璶 膼i峄乶: L脿m sao 膽瓢峄 n峄痑? 膼么i b岷眓g h峄痷 khi c贸 m峄檛 k岷 cao sang, kh么ng sao s谩nh 膽瓢峄 m岷穋 c岷 v矛 ph芒n chia giai c岷.
Tr岷 Minh: 膼岷 huynh, c贸 c貌n g矛 膽峄 d岷 nhau ch膬ng?
Nhu岷璶 膼i峄乶: C貌n. Ta xin g峄焛 膽峄 m峄檛 nh脿nh b么ng l煤a m峄沬, thay l峄漣 d岷穘 d貌 khi 膽瓢峄 cao sang. Ch峄 qu锚n l貌ng nh峄痭g k岷 b霉n l岷 tay ch芒n, nu么i d瓢峄g nh芒n sinh h峄 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 芒n, nh瓢ng l峄沺 ng瓢峄漣 膽贸 l岷 ch峄媢 nhi峄乽 khinh b岷 c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 谩o r峄檔g m农 cao, 膬n tr锚n ng峄搃 tr瓢峄沜 m脿 b芒y gi峄 膽峄 膽茫 d岷 th芒n v么.
Tr岷 Minh: 膼a t岷 膽岷 huynh, tr芒n tr峄峮g nh岷璶 trong tay nh脿nh l煤a m峄沬 th啤m tho, v脿 t芒m nguy峄噉 s岷 gi峄 tr峄峮 l峄漣 kh铆 th谩c. Trong 膽峄漣 膽峄 ch峄 c贸 hai ng瓢峄漣 th芒n y锚u nh岷 l脿 hi峄乶 ph峄 Qu峄硁h Nga v脿 b岷眓g h峄痷 Nhu岷璶 膼i峄乶.

Ti岷縩g tr峄憂g M锚 Linh

Th瓢啤ng ti岷縞 ng瓢峄漣 ngh峄 s峄 c岷 l瓢啤ng t脿i danh v峄沬 gi峄峮g ca m瓢峄 m脿, tr岷 岷 v脿 truy峄乶 c岷. L峄漣 b矛nh lu岷璶 c峄 m峄檛 膽峄檆 gi岷 tr锚n Internet c农ng g峄 l岷 k媒 峄ヽ h峄搃 nh峄 khi xem v脿 nghe r岷 nhi峄乽 l岷 tu峄搉g c岷 l瓢啤ng n峄昳 ti岷縩g n脿y. L脿m m矛nh c农ng nh峄 膽岷縩 h矛nh 岷h M谩 ng峄搃 tr锚n c谩i gh岷 t峄盿 ch膬m ch煤 xem Thanh Nga v脿 Thanh Sang di峄卬 tu峄搉g n脿y tr锚n c谩i TV 膽en tr岷痭g 峄 nh脿. Nh峄 m峄梚 l岷 gi峄峮g ca Thanh Sang hay B岷h Tuy岷縯 c岷 l锚n tr锚n c谩i radio 峄 nh脿 l脿 ch岷 v峄檌 ra sau b岷縫 g峄峣 M谩 铆 峄沬 ch岷 l锚n 膽峄 nghe cho k峄媝.

Tran Le: Trong gi芒y ph煤t chia tay… Sang nh矛n Nga ng岷璵 ng霉i… 膼贸 l脿 c芒u h谩t m脿 ch谩u th瓢峄漬g h谩t vui sau khi xem Ch煤 h谩t c霉ng v峄沬 C么 Thanh Nga… Ng脿y 岷… C谩ch kho岷g h啤n 30 n膬m v峄 tr瓢峄沜 n啤i v霉ng qu锚 An Ph瓢峄沜 – V末nh Long nh脿 ai c贸 膽瓢峄 chi岷縞 tivi 鈥溎慹n tr岷痭g鈥 l脿 coi nh瓢 kh谩 gi岷 trong x贸m, nh脿 ch谩u th矛 kh么ng c贸 tivi 膽芒u… Ch谩u ch峄 膽i xem k茅 nh脿 h脿ng x贸m th么i… Ng脿y 岷 ch谩u c貌n b茅 x铆u v脿 k峄 ni峄噈 nh峄 nh岷 trong 膽峄漣 膽贸 l脿 m峄檛 bu峄慽 t峄慽 th峄 7 tivi c贸 h谩t c岷 l瓢啤ng tu峄搉g 鈥淭I岷綨 TR峄怤G M脢 LINH鈥 c贸 Ch煤 Thanh Sang v脿 C么 Thanh Nga… Bu峄昳 t峄慽 h么m 岷 tr峄漣 m瓢a n瓢峄沜 ng岷璸 v岷瓂 m脿 m岷 ch峄 em c农ng xin Ba M谩 cho sang nh脿 h脿ng x贸m xem cho 膽瓢峄 tu峄搉g c岷 l瓢啤ng… Xem 膽岷縩 膽瓢峄 n峄璦 tu峄搉g h谩t th矛 c谩i b矛nh b峄 h岷縯 膽i峄噉 (ng脿y x瓢a xem b岷眓g b矛nh 鈥渁cquy鈥) th岷 l脿 m岷 ch峄 em ch岷 qua nh脿 kh谩c xem… 膼ang 膽i qua c岷… C岷 tr啤n b峄焛 m瓢a r峄搃 c貌n n瓢峄沜 ng岷璸 n峄痑 th岷 l脿 b峄 t茅 c谩i 膽霉ng xu峄憂g s么ng hichic… L貌m c貌m leo l锚n b峄 ch岷 ri岷縯 v峄 nh脿 thay b峄 膽峄 kh谩c ch岷 sang nh脿 B脿 T谩m h脿ng x贸m xem ti岷縫… V峄玜 ch岷 v脿o 膽岷縩 膽峄 xem l脿 膽煤ng l煤c C么 Thanh Nga h谩t v峄沬 Ch煤 膽o岷 鈥 Trong gi芒y ph煤t chia tay, tim nguy峄噉 ghi l峄漣 th峄… 鈥 t峄 nhi锚n xem m脿 n瓢峄沜 m岷痶 c峄 ch岷… R峄搃 t峄 膽贸 h峄弉g bi岷縯 sao ch谩u l岷 hay ng芒n nga c芒u 鈥淭rong gi芒y ph煤t chia tay… Sang nh矛n Nga ng岷璵 ng霉i… 鈥 M峄沬 膽贸 m脿 gi峄 Ch煤 膽茫 膽i xa r峄搃… Ch岷痗 ch煤 膽茫 膽i th膬m C么 Thanh Nga r峄搃… Ng峄 m峄檛 gi岷 th岷璽 s芒u nh岷 nh脿ng b矛nh an… Thanh th岷 Ch煤 nh茅. 膼峄漣 l脿 c峄廼 t岷… Ch煤 膽茫 膽峄 l岷 cho 膽峄漣 nh峄痭g l峄漣 ca ti岷縩g h谩t ng峄峵 ng脿o… Ch煤 ra 膽i 膽峄 l岷 ni峄乵 ti岷縞 th瓢啤ng cho gia 膽矛nh c农ng nh瓢 ng瓢峄漣 y锚u m岷縩 Ch煤 trong 膽贸 c贸 ch谩u… Ch谩u xin chia bu峄搉 c霉ng gia 膽矛nh– Ngu峄搉:聽http://bit.ly/2oUxP9z

* L峄漣 tu峄搉g trong clip 峄 tr锚n (3 tr铆ch 膽o岷):

1/
Tr瓢ng Tr岷痗:
Tr膬ng l锚n cao. N煤i l锚n cao.
N煤i, tr膬ng c霉ng m峄檛 ch铆 anh h脿o.
Tr膬ng soi v谩ch n煤i in h矛nh ki岷縨,
N煤i d峄眓g v岷g tr膬ng kho谩c chi岷縩 b脿o.
M芒y bay gi贸 n峄昳,
Ta mu峄憂 theo tr膬ng l锚n 膽峄塶h n煤i, ng峄漣 tr么ng 膽岷 n瓢峄沜 v峄沬 tr峄漣 cao.
Tr瓢ng Tr岷痗:
Phu t瓢峄沶g.
Thi S谩ch:
Phu nh芒n, 膽锚m 膽茫 khuya, phu nh芒n ch瓢a v脿o trong an ngh峄 sao?
Tr瓢ng Tr岷痗:
M岷 nh矛n tr膬ng 膽峄慽 b贸ng, thi岷縫 li锚n t瓢峄焠g 膽岷縩 ch脿ng, m峄檛 thanh g瓢啤m y锚n ng峄盿 v岷珁 v霉ng, ch峄媢 gian kh峄 膽峄 gieo m岷 h岷h ph煤c.
Thi S谩ch:
H岷h ph煤c? 膼峄﹏g gi峄痑 M锚 Linh m脿 c貌n ngh末 t峄沬 h岷h ph煤c, ch岷痗 h岷硁 kh么ng ph岷 l脿 th峄 h岷h ph煤c b茅 nh峄 t岷 th瓢峄漬g?
Ta v峄 膽芒y t峄 r峄玭g n煤i Ch芒u Di锚n,
c农ng mang n岷穘g m峄檛 t矛nh y锚u tha thi岷縯.
Tr瓢ng Tr岷痗:
T矛nh y锚u 岷, m峄檛 t矛nh y锚u b岷 di峄噒,
Y锚u 膽峄搉g b脿o, y锚u t峄 qu峄慶, qu锚 h瓢啤ng.
L貌ng m岷 lo cho h岷h ph煤c c峄 to脿n d芒n,
膽芒u d谩m ngh末 膽岷縩 t矛nh ri锚ng nh峄 b茅.
Thi S谩ch:
Ta nh峄 l岷 nh峄痭g 膽锚m d脿i kh么ng ng峄,
nghe b锚n tr峄漣 v膬ng v岷硁g ti岷縩g v岷 k锚u s瓢啤ng,
nh矛n tr膬ng khuya m脿 t岷 d岷 ng峄昻 ngang ngu峄搉 l峄璦 h岷璶 n岷 nung b岷 nhi峄噒 huy岷縯.
Kh岷痗 hai ch峄 “Di峄噒 Th霉” tr锚n ki岷縨 th茅p,
quy岷縯 膽岷 b岷眓g m峄峣 ch瓢峄沶g ng岷 phong ba.
Ru峄昳 v贸 c芒u tr锚n mu么n d岷穖 膽瓢峄漬g xa,
h岷 b谩o 膽谩p 啤n nh脿 n峄 n瓢峄沜.
Tr瓢ng Tr岷痗:
Tr锚n mu么n d岷穖 quan h脿 ch脿ng c岷 b瓢峄沜,
tay c岷 tay, tr膬ng in b贸ng chung 膽么i,
R峄搃 mai 膽芒y m峄梚 k岷 m峄檛 k岷 m峄檛 ph瓢啤ng tr峄漣,
vui chi岷縩 膽岷 v脿 c瓢峄漣 trong gian kh峄.
Ph煤t ly bi峄噒 c峄 t矛nh ch峄搉g ngh末a v峄.
l峄漣 d岷穘 d貌 h茫y kh岷痗 c峄憈 minh t芒m.
Th霉 n脿o s芒u h啤n th霉 l农 x芒m l膬ng?
T矛nh n脿o n岷穘g h啤n t矛nh th瓢啤ng 膽岷 n瓢峄沜?
Thi S谩ch:
Phu nh芒n 啤i 膽么i phen ta mu峄憂 n贸i v峄沬 phu nh芒n b岷眓g nh峄痭g ti岷縩g n贸i th芒n y锚u 膽峄 b玫 n峄梚 c么 膽啤n sau nh峄痭g ng脿y xa v岷痭g.
Nh瓢ng ch峄 nh峄 qu锚 h瓢啤ng 膽ang 膽岷痬 ch矛m trong l峄璦 lo岷 n锚n nh峄痭g ti岷縩g y锚u 膽瓢啤ng b峄梟g th脿nh ra mu么n v岷 ti岷縩g c膬m h峄漬.
T峄 膽峄 qu锚 h瓢啤ng qu岷眓 qu岷 gi峄痑 膽i锚u t脿n,
Tr瓢峄沜 th岷 tr岷g d岷 s么i l峄璦 膽峄, ta nghe l貌ng m矛nh chan ch峄゛ v岷 ni峄乵 th瓢啤ng.
Ta th瓢啤ng t峄玭g m岷h 膽岷 qu锚 h瓢啤ng,
t峄玭g m谩i l谩, kh贸m c芒y, ng峄峮 c峄.
th瓢啤ng v岷 sanh linh 膽岷 r啤i m谩u 膽峄 d瓢峄沬 g贸t x芒m l膬ng t脿n b岷 c峄 qu芒n th霉.
Tr瓢ng Tr岷痗:
Thi岷縫 c貌n nh峄, 膽锚m n峄, tr锚n 膽峄搃 xa, d瓢峄沬 谩nh tr膬ng s谩ng t峄, c峄 膼么 Trinh c贸 b岷 v峄沬 thi岷縫 r岷眓g: “C峄 nh峄 膽岷縩 ng脿y gi峄 t峄 H霉ng V瓢啤ng, 膽锚m 膽锚m tr岷眓 tr峄峜 kh么ng t脿i n脿o nh岷痬 m岷痶”.
Thi S谩ch:
Phu nh芒n
Phu nh芒n 啤i ta 膽峄 m峄檛 ng脿y kia khi d岷 膽岷 M锚 Linh g贸p t峄玭g h啤i th峄, 膽峄 th峄昳 b峄玭g l锚n ng峄峮 l峄璦 c膬m th霉.
Ng峄峮 l峄璦 膽岷 tranh gi岷縯 s岷h l农 tham t脿n,
c峄焛 谩ch n么 vong, b峄﹖ xi峄乶g n么 l峄,
膽峄 h茫nh di峄噉 l脿 d芒n t峄檆 R峄搉g Ti锚n.
Ti岷縩g h谩t thanh b矛nh vang d岷瓂 kh岷痯 non s么ng,
ng脿n hoa th岷痬 l岷 t瓢啤i c瓢峄漣 tr瓢峄沜 gi贸,
trong ti岷縩g chim ca c峄 bu峄昳 b矛nh minh r岷g r峄 c贸 ti岷縩g 膽么i tim k峄 l峄 chuy峄噉 t芒m t矛nh.
Thi s谩ch:
Phu nh芒n! Nh瓢ng kh岷痯 膽岷 n瓢峄沜 膽ang v霉ng l锚n 膽峄 b峄﹖ ph谩 x铆ch xi峄乶g n么 l峄, th矛 c谩i vui c峄 膽么i v峄 ch峄搉g son tr岷 s岷 l脿 c谩i vui chung c峄 to脿n th峄 d芒n Nam.
Tr瓢ng Tr岷痗:
Phu qu芒n d岷 r岷 ph岷.
脭i r峄玭g n煤i M锚 Linh h霉ng v末 qu谩.
N煤i tr岷 m矛nh 膽贸n 膽峄 谩nh tr膬ng soi,
Nghe 膽芒u 膽芒y nh岷 su峄慽 r峄乶 vang nh瓢 ti岷縩g v峄峮g c峄 h峄搉 thi锚ng s么ng n煤i.
膼瓢峄漬g h脿nh qu芒n m峄媡 m峄 c谩t b峄,
r峄 b贸ng tinh k峄 theo v贸 ng峄盿 膽瓢峄漬g xa.
Bao gi峄 t岷痶 l峄璦 can qua,
tr峄漣 Nam vang v峄峮g kh煤c ca thanh b矛nh.
Gi峄 ta g谩c l岷 b锚n m矛nh t矛nh c岷 ri锚ng t瓢,
膽峄 l岷痭g nghe ti岷縩g th茅t g峄峣 l锚n 膽瓢峄漬g,
G谩i trai s么i m谩u c膬m h峄漬,
谩nh th茅p ch岷璸 ch峄漬 b锚n 谩nh l峄璦 M锚 Linh.

2/
Tr瓢ng Tr岷痗 :
Trong gi芒y ph煤t chia tay,
Tim nguy峄噉 ghi l峄漣 th峄
Thi S谩ch:
Tuy xa nhau mu么n d岷穖 d脿i, nh瓢 c贸 nhau k峄 vai trong chinh chi岷縩,
D岷玼 mu么n 膽岷痭g cay chi s峄漬
Tr瓢ng Tr岷痗:
B岷 tr峄漣 Nam u t峄慽,
Qu芒n th霉 gieo b岷 t脿n,
Ta vui ri锚ng 膽芒u 膽脿nh l貌ng, 膽em m谩u x瓢啤ng c霉ng mu么n d芒n son s岷痶,
Nh峄 nhau ch峄 qu锚n c芒u th峄.
Thi S谩ch:
膼锚m nay c贸 xa nhau,
Cho ng脿y mai ta l岷 g岷.
Tr瓢ng Tr岷痗:
脭i tr膬ng sao tr锚n b岷 tr峄漣, nh瓢 s谩ng soi 膽瓢峄漬g ra bi锚n 岷
C贸 em d玫i theo ch芒n ch脿ng.
Thi S谩ch:
K矛a h峄搉 thi锚ng s么ng n煤i,
Nghe t峄 xa v峄峮g v峄,
Ta chung lo ng膬n gi岷穋 th霉, mai m峄憈 膽芒y nh矛n non s么ng t瓢啤i th岷痬,
Ng脿y v峄 vinh quang.

3/
Tr瓢ng Tr岷痗:
H峄 phu t瓢峄沶g,
C谩ch t瓢峄漬g th脿nh phu t瓢峄沶g kh么ng th峄 n脿o th岷 膽瓢峄.
Nh瓢ng t芒m linh ch脿ng 岷痶 s岷 c岷 th么ng.
Nay thi岷縫 v峄峮g b脿n th峄 tr瓢峄沜 ng瓢峄g c峄璦 Li锚n L芒u th脿nh,
H瓢啤ng kh贸i nh岷 xin ch脿ng ch峄﹏g gi谩m.
Tr瓢ng Tr岷痗:
Nh峄 n膬m x瓢a ch煤ng ta hi峄噋 c岷﹏,
膼茫 l岷 nhau ba l岷 膽峄 g岷 cu峄檆 tr膬m n膬m,
Th峄漣 gian qua thi岷縫 ch瓢a t峄玭g l峄梚 膽岷 v峄 hi峄乶,
Ch脿ng c农ng v岷筺 ngh末a t矛nh phu t瓢峄沶g.
Ch脿ng v峄沬 thi岷縫 c霉ng chung ch铆 h瓢峄沶g,
Vai k峄 vai g谩nh n岷穘g non s么ng.
Nh瓢ng h峄 么i ch铆 tang b峄搉g nay ch瓢a k峄媝 th峄廰
Th矛 膽瓢峄漬g 芒m d瓢啤ng c谩ch tr峄 l脿nh l岷h 谩ng m芒y s岷.
Thi岷縫 xin 膽瓢峄 qu岷 v脿nh kh膬n tang tr岷痭g l锚n 膽岷,
L岷 th峄 nh岷 thi岷縫 xin t岷 t峄檌,
v矛 kh么ng 膽峄 t脿i c峄﹗ n峄昳 phu qu芒n.
L岷 th峄 hai thi岷縫 mong 膽瓢峄 th峄 tha v矛 膽au l貌ng t岷 s峄憂g ng瓢峄漣 b岷 tr膬m n膬m ch膬n g峄慽.
脭i tr峄漣 Li锚n L芒u ch瓢a tan h峄搃 tr峄憂g tr岷璶,
m脿 膽岷 M锚 Linh nay hoa l谩 v峄檌 v瓢啤ng s岷.
Tr瓢ng Tr岷痗:
Thi t瓢峄沶g qu芒n, Thi t瓢峄沶g qu芒n, Thi t瓢峄沶g qu芒n 鈥
Thi S谩ch:
Phu nh芒n,
Phu nh芒n 啤i kh膬n tr岷痭g 膽锚m n脿y s岷 l脿m tr岷痭g canh t芒m s峄 th矛 ba l岷 t岷 t峄 c峄 phu nh芒n c农ng 膽茫 tr貌n t矛nh v岷筺 ngh末a.
膼峄﹏g tr锚n gi脿n h峄廰 ta nguy峄噉 l脿m m峄搃 cho l峄璦 膽峄 膽峄 bao ng瓢峄漣 chi岷縩 s末 hi锚n ngang kh么ng ch岷璵 b瓢峄沜 oai h霉ng.
L岷 g岷穚 nhau 膽芒y l脿 l岷 g岷穚 g峄 sau c霉ng.
Ta c谩m 啤n t岷 c岷 膽茫 t岷 膽矛nh binh 膽峄 b岷 to脿n m岷g s峄憂g cho ta d岷 ch峄 trong gi芒y ph煤t ng岷痭 ng峄.
Nh瓢ng n脿ng h茫y ra l峄噉h cho ngh末a binh anh d农ng h茫y n峄昳 tr峄憂g 膽峄搉g 膽i!
H茫y n峄昳 tr峄憂g t岷 c么ng 膽i!
H茫y t岷 c么ng trong ti岷縩g c瓢峄漣 ng岷 ngh峄 膽峄 膽瓢a ti峄卬 h峄搉 ta 膽i theo ti岷縩g tr峄憂g oai h霉ng!
K矛a, phu nh芒n, t岷 sao phu nh芒n c貌n do d峄?
脌, hay l脿 phu nh芒n 膽茫 qu锚n nh峄痭g l峄漣 trong 膽锚m gi茫 bi峄噒?
Tr瓢ng Tr岷痗:
“G瓢啤m b谩u kh岷痗 s芒u l峄漣 nguy峄噉 瓢峄沜,
Qu锚n m矛nh r峄璦 s岷h m峄慽 th霉 chung”.
Thi S谩ch:
Hay l岷痬,
“Qu锚n m矛nh r峄璦 s岷h m峄慽 th霉 chung”
Phu nh芒n 啤i 膽贸 l脿 l峄漣 m脿 v峄 ch峄搉g ta th瓢峄漬g n贸i.
V岷瓂 th矛 phu nh芒n c貌n ch岷 ch峄 g矛 n峄痑 ch峄?
Ch岷 ch峄 chi m脿 kh么ng n锚u t岷 g瓢啤ng s谩ng 膽贸 膽峄 cho ng脿n sau h岷璾 th岷 soi c霉ng?
S峄憂g – th谩c l脿 chuy峄噉 膽i 鈥 v峄,
H峄 – tan l脿 tr貌 d芒u bi峄僴.
T岷 c岷 膽峄乽 kh么ng 膽谩ng k峄.
M脿 chuy峄噉 膽谩ng lo l脿 s峄 tr瓢峄漬g t峄搉 c峄 d貌ng d玫i H霉ng V瓢啤ng.