Navagio Beach

It is so beautiful!

7C71C1E3-580F-4385-ABF0-9E2C9B514320

Advertisements

Eating durian!

Durian is a wonderful fruit (also well known as “king of fruits”) in South East Asian countries. However, most European people do not like it due to an unpleasant odor. After watching this clip, I completely understand the idiom, “one man’s meat is another man’s poison” 馃檪

C么 gi谩o c农

S谩ng nay 么ng gi谩o gh茅 ph貌ng n贸i: Dung, qua ph貌ng tao c贸 c谩i n脿y d脿nh cho m脿y. V峄玜 m峄 c峄璦, th岷璽 b岷 ng峄 khi g岷穚 l岷 c么 gi谩o c农 h峄搃 h峄峜 峄 B峄, c峄 c农ng l脿 ng瓢峄漣 h瓢峄沶g d岷玭 v脿 ch岷 b脿i bu峄昳 b岷 v峄 lu岷璶 v膬n. Tay b岷痶 m岷穞 m峄玭g h峄廼 th膬m l岷玭 nhau. S谩ng khi 膽i ngang qua ph貌ng 么ng gi谩o m脿 c峄 ngh末 膽贸 l脿 bu峄昳 g岷穚 g峄 sinh vi锚n b矛nh th瓢峄漬g. Nh矛n l岷 c么, th岷 n茅t th峄漣 gian, nh瓢ng d谩ng d岷 v岷玭 nh瓢 x瓢a. S谩u n膬m r峄搃 c貌n g矛, ngay c岷 m矛nh 膽岷 c农ng 膽茫 c贸 t贸c b岷 r峄搃. V峄 l岷 ph貌ng th矛 nh岷璶 ngay c谩i email c峄 c峄 v脿 c岷 c谩i t岷 h矛nh m矛nh ch峄 chung c岷 3 ng瓢峄漣 sau bu峄昳 b岷 v峄, c谩i t锚n file v岷玭 c貌n nguy锚n “ITMMA_Defense_May 13 2011.JPG”. 脭i th峄漣 gian!

V脿i d貌ng v岷瓂, h么m nay Amsterdam n贸ng qu谩!

WP_20170619_12_39_18_Pro

Gi峄 M谩 (膼inh D岷璾)

膼煤ng ng脿y n脿y 4 n膬m tr瓢峄沜 (l峄媍h 芒m) M谩 膽茫 ra 膽i. V脿i th谩ng sau, con c农ng b岷痶 膽岷 cu峄檆 h脿nh tr矛nh 4 n膬m xa c谩ch, 膽峄 r峄搃 h脿ng n膬m 膽煤ng ng脿y gi峄 M谩, con l岷 膽岷縩 ng么i ch霉a nh峄 峄 膽芒y th岷痯 n茅n nhang nh峄 v峄 M谩. Nh峄 nh峄痭g ng脿y M谩 b峄噉h n岷眒 tr锚n gi瓢峄漬g 峄 nh脿 anh Hai, m峄梚 khi con 膽岷縩 th膬m th矛 c芒u 膽岷 bao gi峄 c农ng l脿 “Th岷眓g D农ng 脿?”. Th岷 gi峄 m茫i kh么ng bao gi峄 c貌n nghe 膽瓢峄 gi峄峮g n贸i c峄 M谩 n峄痑. Ch峄 c岷 mong M谩 h茫y b矛nh an v脿 thanh th岷 峄 n啤i xa 膽贸.

US trip 2017

Th岷 l脿 chuy岷縩 膽i M峄 cu峄慽 c霉ng 膽茫 k岷縯 th煤c. L岷 th锚m m峄檛 chuy岷縩 膽i v峄沬 nhi峄乽 膽i峄乽 m峄沬 l岷 d霉 v岷玭 l脿 膽贸, m峄檛 n瓢峄沜 M峄 r峄檔g l峄沶, nh峄痭g con 膽瓢峄漬g l煤c n脿o c农ng 膽岷 岷痯 xe h啤i. L岷 n脿y c农ng v岷瓂, gi峄憂g h峄噒 nh瓢 nh峄痭g n膬m tr瓢峄沜, c峄 ngay tr瓢峄沜 tu岷 h峄檌 th岷 l脿 b岷璶 膽i锚n cu峄搉g, 膽谩nh v岷璽 v峄沬 s峄 li峄噓 v脿 ph芒n t铆ch. 膼岷縩 ng脿y cu峄慽 c霉ng m峄沬 xong v峄 s峄 li峄噓 v峄沬 c么ng ty b锚n UK v脿 ph岷 ph芒n t铆ch ngay. 膼岷縩 2 gi峄 s谩ng ng脿y bay m峄沬 x岷縫 膽峄 xong trong valy. L锚n m谩y bay m脿 聽v岷玭 c貌n ng峄搃 l脿m slides. C农ng may l脿 2 ng脿y sau m峄沬 tr矛nh b脿y n锚n c贸 th锚m ch煤t th峄漣 gian ho脿n ch峄塶h. L岷 膽i n脿y group 膽i c农ng 膽么ng. Tr矛nh b脿y xong, m峄峣 ng瓢峄漣 c霉ng 膽i lang thang xu峄憂g downtown, u峄憂g beer trong qu谩n bar v峄沬 nhau, r峄搃 c霉ng nhau 膽i si锚u th峄 mua 膽峄 v峄 n岷 膬n chung. Nh峄痭g k峄 ni峄噈 vui v脿 膽谩ng nh峄 cho t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣. C貌n n峄痑 t岷 h峄檌 th岷 th矛 t矛nh c峄 g岷穚 gi谩o s瓢 Hau Lee, m峄檛 gi谩o s瓢 Stanford n峄昳 ti岷縩g v峄沬 nghi锚n c峄﹗ v峄 bullwhip effects trong supply chain, th岷 l脿 xin gi谩o s瓢 ch峄 h矛nh chung. Th岷璽 l脿 h茫nh di峄噉! Downtown Seattle r岷 nh峄檔 nh峄媝. Nh矛n th岷 c谩i qu谩n x瓢a 膽岷 ti锚n c峄 Starbucks t岷 khu聽ch峄 Pike Place Market 膽么ng 膽煤c, khi b锚n ngo脿i l脿 m峄檛 h脿ng d脿i kh谩ch du l峄媍h ch峄 mua caf茅. 膼煤ng l脿 n啤i khai sanh ra h茫ng n脿y m脿 峄 g贸c c霉ng ng玫 h岷籱 n脿o c农ng th岷聽Starbucks. 膼瓢峄 leo l锚n th谩p cao nh岷 c峄 bi峄僽 t瓢峄g th脿nh ph峄, Space Needle, hay nh瓢 lang thang 膽i b峄 m峄廼 c岷 ch芒n m峄沬 膽岷縩 膽瓢峄 ng么i m峄 c峄 L媒 Ti峄僽 Long. 膼岷縩 Amazon Go th矛 t茅 ra h峄 膽ang giai 膽o岷 th峄 nghi峄噈, ch峄 m峄 b谩n cho nh芒n vi锚n m脿 th么i. C岷 gi谩c h峄﹏g kh峄焛 nh岷 l脿 gh茅 膽岷縩 ti峄噈 s谩ch 膽岷 ti锚n c峄 Amazon 峄 University Village. R峄搃 sau 膽贸 k茅o l锚 valy lang thang v脿i ng脿y 峄 th脿nh ph峄 th峄 膽么 c峄 Alaska. L岷 膽岷 nh矛n th岷 s么ng b膬ng (glacier), hi峄僽 h啤n v峄伮爏峄 t谩c 膽峄檔g c峄 bi岷縩 膽峄昳 kh铆 h岷璾 to脿n c岷 qua s峄 tan ch岷 c峄 s么ng b膬ng. Kh么ng qu锚n 膽瓢峄 s峄 t峄憈 b峄g c峄 m峄檛 anh ch脿ng M峄 ch谩nh g峄慶 ch峄 m矛nh 膽岷縩 glacier khi lang thang m峄檛 m矛nh t矛m h瓢峄沶g 膽i tr锚n highway. M峄檛 ng脿y 膽i xu峄憂g downtown 膽峄 th岷 膽瓢峄 c谩i th峄 膽么 b茅 nh峄 c峄 bang th峄 49 n瓢峄沜 M峄. V脿o b岷 t脿ng Alaska 膽峄 hi峄僽 h啤n l峄媍h s峄 c峄 bang n脿y. Lang thang downtown c农ng 膽峄 th瓢峄焠g th峄ヽ m贸n King Crab v脿 Crab Bisque n峄昳 ti岷縩g 峄 qu谩n Tracy, gh茅 Fish & Chip 膬n th峄 m贸n Alaska Halibut & Chips. C农ng v脿o Red Dog Saloon l脿m m峄檛 shot Duck Fart. Cu峄慽 c霉ng l脿 th瓢峄焠g th峄ヽ ly caf茅 xay to b岷眓g c谩i ch茅n 峄 ti峄噈 Stumptown.

L岷 tr峄 l岷 San Jose g岷穚 l岷 A. Tr. m脿 c贸 l岷 s岷 kh么ng bi岷縯 khi n脿o s岷 c贸 d峄媝 g岷穚 l岷 n峄痑. 膼瓢峄 岷h cho 膬n 膽峄 th峄 lo岷 m贸n 膬n Vi峄噒 Nam 瓢u th铆ch (v峄媡 l峄檔, b谩nh x猫o, chu峄慽 chi锚n, b谩nh cam, l岷﹗ d锚). M贸n b煤n (膽u么i) b貌 Hu岷 Ch. n岷 ngon thi峄噒 l脿 ngon. Hai t峄慽 h谩t karaoke m脿 gi峄峮g kh脿n 膽岷穋. S岷 kh么ng qu锚n bu峄昳 t峄昳 c霉ng v峄沬 A. Tr. xem nh峄痭g d末a Th煤y Nga. C农ng nh峄 膽i cruise v峄沬 gia 膽矛nh 岷h m脿 l岷 膽岷 膽i Uber 峄 M峄 v脿 l岷 膽岷 膽i聽bus c峄 h茫ng Greyhound, m峄檛 tr岷 nghi峄噈 tuy峄噒 v峄漣. A. Tr. c貌n ch峄 膽i Muir Woods, c农ng tuy峄噒 v峄漣 l脿m sao. 膼瓢峄 nh矛n th岷 nh峄痭g c芒y redwoods cao t峄沬 tr膬m th瓢峄沜, c贸 c芒y c贸 tu峄昳 th峄 膽岷縩 5 – 8 tr膬m n膬m tu峄昳. Tr锚n 膽瓢峄漬g c农ng c贸 d峄媝 gh茅 l岷 Golden Gate Bridge 膽煤ng l煤c s瓢啤ng m霉 gi膬ng l啤 l峄璶g t岷 n锚n khung c岷h 膽岷筽 nh瓢 tranh v岷. V峄 San Jose c农ng g岷穚 l岷 3 th岷眓g b岷 h峄搃 c岷 3, b岷 L. th矛 c农ng ch峄 m矛nh 膽岷縩 UCDavis campus m脿 b岷 岷 h峄峜聽th峄漣 膽岷 h峄峜 r峄搃 gh茅 v脿o capital city c峄 California (Sacramento). C农ng v峄玜 k峄媝 v脿o tr瓢峄沜 gi峄 膽贸ng c峄 Capitol Building, b峄 ngo脿i gi峄憂g h峄噒 c谩i US Capitol Building 峄 Washington DC. C农ng gh茅 qua c谩i old town c峄 Sacramento.

Nh峄痭g ng脿y 峄 M峄 tr么i qua th岷璽 nhanh, nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 m峄沬, nh峄痭g 膽i峄乽 m峄沬 v岷玭 c貌n 膽峄峮g l岷. C谩i ho nh瓢 ch贸 s峄 v岷玭 c貌n khi 膽ang t岷h t岷h c谩i blog n脿y. Nh矛n 膽峄憂g c么ng vi峄嘽 ng峄昻 ngang trong nh峄痭g th谩ng ng脿y c貌n l岷 m脿 c岷 th岷 quo岷 g矛 膽芒u. C谩m 啤n A. Tr v脿 Ch. 膽茫 gi煤p 膽峄 v脿 膽贸n ti岷縫 nh瓢 ng瓢峄漣 th芒n trong gia 膽矛nh. C谩m 啤n v峄 ch峄搉g th岷眓g b岷 L. ch峄 膽i ch啤i v脿 mua qu脿. Ch岷硁g bi岷縯 khi n脿o s岷 c贸 d峄媝 g岷穚 l岷 m峄峣 ng瓢峄漣, nh瓢ng r峄搃 ngh末 th矛 l岷 bi岷縯 膽芒u…V脿i d貌ng blog k岷籵 qu锚n, m脿 ch岷痗 c农ng c貌n thi岷縰 nhi峄乽 th峄 l岷痬, gi峄 ng峄 th么i, 膽茫 b瓢峄沜 qua ng脿y m峄沬 h啤n c岷 ti岷縩g r瓢峄 r峄搃!

This slideshow requires JavaScript.

B锚n c岷 d峄噒 l峄

Tr铆ch 膽o岷 “B锚n c岷 d峄噒 l峄” – Thanh Sang trong vai Tr岷 Minh, Thanh T煤 trong vai Nhu岷璶 膼i峄乶

Nhu岷璶 膼i峄乶: Nh瓢ng….
Tr岷 Minh: R瓢峄 n脿y kh么ng ph岷 r瓢峄 Tr岷g Nguy锚n hay ng峄 t峄璾, m脿 r瓢峄 n脿y 膽峄 膽茫 gh茅 mua m峄檛 qu谩n ngh猫o 峄 b锚n 膽瓢峄漬g, v岷瓂 b芒y gi峄 anh em m矛nh c霉ng h芒m n贸ng l岷 ch茅n r瓢峄 ng脿y x瓢a, ch茅n r瓢峄 c峄 ng脿y 膽瓢a ti峄卬.
Nhu岷璶 膼i峄乶: A, gi峄 l脿 Tr岷g Nguy锚n m脿 v岷玭 u峄憂g 膽瓢峄 r瓢峄 qu谩n ngh猫o ng脿y x瓢a?
Tr岷 Minh: U峄憂g ch峄 膽岷 huynh. Tuy r瓢峄 qu谩n ngh猫o nh瓢ng n峄搉g n脿n h瓢啤ng v峄, xin k铆nh c岷﹏ tay n芒ng m峄漣 tri k峄 m瓢峄 ch茅n r瓢峄 ng脿y x瓢a cho tr峄峮 v岷筺 th芒m t矛nh. R瓢峄 l岷 Tr岷g Nguy锚n th矛 膽峄 ch峄 xin d谩m u峄憂g m峄檛 m矛nh. 膼芒u d谩m r贸t l脿m b岷﹏ m么i ng瓢峄漣 ngh末a kh铆, xin g峄焛 v脿o 膽芒y b岷眓g h瓢啤ng v峄 c峄 ng脿y x瓢a. C峄焛 谩o m茫o c芒n 膽ai g峄焛 cho qu芒n h岷 c岷璶, m岷穋 nguy锚n 谩o c啤 h脿n 膽峄 m峄玭g b岷 t瓢啤ng tri. V岷瓂 r瓢峄 t瓢啤ng ph霉ng 膽岷 huynh h茫y u峄憂g 膽i, u峄憂g ch茅n r瓢峄 h么m nay m脿 nh峄 ng脿y 膽瓢a ti峄卬.
Nhu岷璶 膼i峄乶: V芒ng, ta s岷 u峄憂g 膽芒y…
Tr岷 Minh: U峄憂g 膽i 膽岷 huynh. M峄漣 膽岷 huynh c霉ng th锚m u峄憂g m峄檛 chung n峄痑.
Nhu岷璶 膼i峄乶: V芒ng….H岷 b岷眓g h峄痷, c峄焛 l峄沺 谩o Tr岷g nguy锚n 膽峄 膽茫i ta b岷眓g chung r瓢峄 c啤 h脿n. Chung r瓢峄 bu峄昳 ti峄卬 膽瓢a ch瓢a phai 膽瓢峄 v峄 men n峄搉g. Xin 膽a t岷 v峄沬 nhi峄乽 th岷﹎ c岷, xao xuy岷縩 t芒m h峄搉 v瓢啤ng 膽岷璵 ngh末a c峄 tri. H啤i r瓢峄 h么m nay 瓢峄沺 men t矛nh ng脿y c农, ta c峄 nghe sao c貌n h啤i h瓢峄沵 tr岷g nguy锚n. R瓢峄 膽茫 m岷 ngon th么i ch峄 xin d谩m c岷 v脿i chung nh峄, r峄搃 l岷 quay v峄 vui cu峄慶 b岷玬 c脿y s芒u.
Tr岷 Minh: 膼岷 huynh, 膽岷 huynh, n峄 膽峄 cho 膽峄 khi c贸 谩o m茫o c芒n 膽ai 膽脿nh ph岷 m岷 b岷 hay sao?
Nhu岷璶 膼i峄乶: L脿m sao 膽瓢峄 n峄痑? 膼么i b岷眓g h峄痷 khi c贸 m峄檛 k岷 cao sang, kh么ng sao s谩nh 膽瓢峄 m岷穋 c岷 v矛 ph芒n chia giai c岷.
Tr岷 Minh: 膼岷 huynh, c贸 c貌n g矛 膽峄 d岷 nhau ch膬ng?
Nhu岷璶 膼i峄乶: C貌n. Ta xin g峄焛 膽峄 m峄檛 nh脿nh b么ng l煤a m峄沬, thay l峄漣 d岷穘 d貌 khi 膽瓢峄 cao sang. Ch峄 qu锚n l貌ng nh峄痭g k岷 b霉n l岷 tay ch芒n, nu么i d瓢峄g nh芒n sinh h峄 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 芒n, nh瓢ng l峄沺 ng瓢峄漣 膽贸 l岷 ch峄媢 nhi峄乽 khinh b岷 c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 谩o r峄檔g m农 cao, 膬n tr锚n ng峄搃 tr瓢峄沜 m脿 b芒y gi峄 膽峄 膽茫 d岷 th芒n v么.
Tr岷 Minh: 膼a t岷 膽岷 huynh, tr芒n tr峄峮g nh岷璶 trong tay nh脿nh l煤a m峄沬 th啤m tho, v脿 t芒m nguy峄噉 s岷 gi峄 tr峄峮 l峄漣 kh铆 th谩c. Trong 膽峄漣 膽峄 ch峄 c贸 hai ng瓢峄漣 th芒n y锚u nh岷 l脿 hi峄乶 ph峄 Qu峄硁h Nga v脿 b岷眓g h峄痷 Nhu岷璶 膼i峄乶.